O pôste


PÔST V BIBLII - duchovný a fyzický rozmer biblického pôstu sa musí udiať súčasne.

V Biblii je zaznamenané, že pôst nie je len abstinencia jedla a prípadne nápojov, ale je potrebné uskutočniť súčasne aj pokánie srdca a obrátiť sa k Bohu, táto druhá duchovná časť pôstu sa popisuje v prorokovi Izaiášovi: 58:6-11. Ako vidíme zo záznamov v biblii pôst sa používa často vo veľmi kritických okamžikoch, preto je veľmi dôležité ho správne biblicky vykonať. Nesmie sa vynechať ani jedna z jeho dvoch častí, telesná ani duchovná zložka, biblia nám dáva veľmi presný a veľmi detailný návod, ako obidve tieto časti uskutočniť. Avšak duchovná časť  je pre kresťana omnoho dôležitejšia ako telesná časť, čo stále neznamená, že ju máme vynechať...


DUCHOVNÁ STRÁNKA PÔSTU: 

 PRAVÝ PÔST

Izaiáš nám pripomína aký má byť postoj nášho srdca počas pôstu – nestačí len abstinovať od jedla a nápojov, treba zmeniť aj srdce.

Izaiáš: 58:6-11

6 Toto je pôst, ktorý sa mi páči: Uvoľňovať nespravodlivo nasadené putá, rozlámať jarmo otroctva, prepustiť utláčaných na slobodu a rozbiť každé jarmo, 7 lámať svoj chlieb hladujúcemu, zaviesť do domu biednych tulákov. Preto, keď uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojím príbuzným sa neskrývaj. 8 Vtedy zažiari tvoje svetlo ako zora a tvoja rana sa rýchlo zacelí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a za tebou sláva Hospodina. 9 Vtedy budeš volať a Hospodin ti odpovie, budeš volať o pomoc a on ti povie: Tu som! Ak odstrániš zo svojho stredu jarmo, ukazovanie prstom a zlomyseľné reči, 10 ak sa k hladnému štedro zachováš, ubitú dušu nasýtiš, potom vyjde vo tme tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie. 11 Hospodin ťa bude neprestajne sprevádzať, tvoju dušu nasýti na vyprahnutých miestach, spevní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada a vodný prameň, ktorého vody ťa nesklamú.

Pôst musí vždy sprevádzať aj Božia spravodlivosť, ktorá je jadrom a princípom nebeského kráľovstva. Čo je Božia spravodlivosť? “Zaodej nahého, daj chlieb hladujúcemu, potešíš ubitú dušu”FYZICKÁ STRÁNKA PÔSTU:

DVA ZÁKLADNÉ VZORY PÔSTU, KTORÉ SÚ ODVODENÉ Z BIBLIE

PÔST O VODE A PÔST BEZ VODY

Biblický pôst - pôst bez vody: Pôst bez vody, alebo suchý pôst je židovský spôsob pôstu, počas pôstu nesmie do úst človeka nič vojsť, žiadna strava a ani žiaden nápoj. Ortodoxní židia sa takto postia dodnes. Najunikátnejší záznam pôstu bez vody v biblii je Mojžišov pôst. Váčšina zaznamenaných pôstov v Starom zákone boli pôsty bez vody: Jonášov pôst, Esterin pôst, Mojžišov pôst, Ezdrášov pôst, dokonca aj neznámy Boží muž z prvej kráľov z 13 kapitoly atď.. V týchto záznamoch je výslovne napísane, že počas pôstu “v noci aj cez deň, nejedol a nepil”.

Tradičný pôst - pôst o vode: Počas pôstu sa neprijíma žiadna strava a ani žiadne šťavy, káva, čaj, len obyčajná čistá voda. Tradícia vysvetľuje, že záznamy v Novom zákone, kde nie je spomenuté slovo “nepil”, znamenajú, že pil vodu. Z toho vychádza táto tradícia, ktorá sa dodnes aplikuje. Väčšina záznamov o pôste v Novom zákone neobsahuje slovíčko “nepil”, čo však ešte s istotou neznamená, že niekto počas týchto pôstov pil, keďže popis židovského pôstu je jasne doložený v Starej zmluve na mnohých miestach...

 

NOVÝ ZÁKON

V Novom zákone je viac záznamov o pôste o vode a v jednom prípade je výslovne napísane, že išlo o pôst bez vody 

(‭Skutky apoštolov‬ ‭9:7-9).  


ČO O PÔSTE UČIL JEŽIŠ?

Matúš 4:2 “A keď sa bol postil štyridsať dní a štyridsať nocí, napokon zlačnel”

Matúš 6:16-24 “A keď sa Vy postíte nebuďte ako tí pokrytci zamračení, lebo znetvarujú svoju tvár, aby bolo viditeľné ľuďom, že sa postia.”

Matúš 17:21 “Ale tento druh démona nevychádza inak iba modlitbou a pôstom”

Marek 2:18-22 “Ale prijdú dni, keď bude vzatý od nich ženích vtedy sa budú postiť.”

Lukáš 4:1-2 “A za štyridsať dní bol vodený Duchom po púšti a súc pokúšaný od diabla. A nejedol ničoho v tých dňoch a keď sa skončili napokon zlačnel.”

Lukáš 5:33-39 “Ale prijdú dni, keď bude odňatý od nich ženích potom sa budú postiť.”

Ján 4:31-34 “Ale medzi tým ho boli prosili učeníci a hovorili: Rabi, jedz! Ale on im povedal: Ja mám na jedenie pokrm, o ktorom vy neviete.” “Mojim pokrmom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal, a aby som dokonal jeho dielo.”

Nasledovník Ježíša sa nemá sýtiť len potravou, ale aj konaním Božieho diela.

PAVOL

 ‭‭Skutky apoštolov‬ ‭9:7-9‬: „Muži, ktorí šli s ním, ostali stáť nemí od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Potom Šavol vstal zo zeme, no keď otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. Tri dni nevidel, nejedol ani nepil.

 

STARÝ ZÁKON

Pôst o vode a pôst bez vody v Starom zákone:

V starom zákone je väčšina záznamov o pôste popisovaná ako pôst bez vody:

MOJŽIŠ

dva krát po sebe 40 dní a 40 nocí nič nejedol a nič nepil

‭Deuteronómium‬ ‭9:9-19:‬ ‭‬‬„Keď som vystúpil na vrch, aby som prevzal kamenné tabule zmluvy, ktorú Hospodin uzavrel s vami, zostal som na vrchu štyridsať dní a štyridsať nocí. Chlieb som nejedol a vodu som nepil. Hospodin mi dal dve kamenné tabule napísané Božím prstom a na nich boli všetky slová, ktoré vám v deň zhromaždenia povedal Hospodin na vrchu zo stredu ohňa. Po štyridsiatich dňoch a štyridsiatich nociach mi Hospodin dal obidve kamenné tabule, tabule zmluvy. Hospodin mi povedal: Vstaň, rýchlo zostúp, lebo tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egypta, robí zle. Veľmi skoro odbočili z cesty, ktorú som im určil; zhotovili si liatu modlu. Ďalej mi Hospodin povedal: Vidím, že tento ľud je naozaj tvrdošijný. Nechaj ma, ja ich vyhubím a vymažem ich meno pod nebom. Z teba však urobím národ mocnejší a početnejší, než sú oni. Obrátil som sa a zostúpil z vrchu, kým vrch planul ohňom. V rukách som mal dve tabule zmluvy. Zrazu som videl, že ste zhrešili proti Hospodinovi, svojmu Bohu. Odliali ste si sochu teľaťa. Veľmi skoro ste odbočili z cesty, ktorú vám určil Hospodin, váš Boh. Schytil som obe tabule, hodil som ich na zem a pred vami som ich rozbil. Potom som sa pred Hospodinom vrhol na zem ako predtým a štyridsať dní a štyridsať nocí som nejedol chlieb a nepil vodu pre všetky vaše hriechy, ktorých ste sa dopustili, keď ste robili, čo je zlé pred Hospodinom a hnevali ste ho. Bál som sa totiž hnevu a rozhorčenia, ktorými Hospodin zahorel proti vám, takže vás chcel vyhubiť. Hospodin ma však i teraz vypočul.“


‭‭Exodus‬ ‭24:15-18‬ ‭SEB‬‬: „Keď Mojžiš vystúpil na vrch, oblak zahalil vrch. Hospodinova sláva zostúpila na vrch Sinaj a šesť dní ho zakrývala oblakom. Na siedmy deň Hospodin zavolal Mojžiša zo stredu oblaku. Hospodinova sláva sa Izraelitom javila ako spaľujúci oheň na končiari vrchu. Mojžiš vkročil do oblaku, vystúpil na vrch a bol tam štyridsať dní a štyridsať nocí.“

Exodus‬ ‭34:28‬ ‭SEB: „Bol tam s Hospodinom štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol chlieb ani nepil vodu. Na tabule napísal slová zmluvy, desať slov.“

ELIÁŠ

‭‭Prvá kráľov‬ ‭19:7-9‬:  „Nato sa ho anjel Hospodina druhý raz dotkol a povedal: Vstaň a jedz, čaká ťa dlhá cesta. Vstal teda a najedol sa i napil a posilnený tým pokrmom putoval štyridsať dní a štyridsať nocí až na Boží vrch Horeb. Tam vošiel do jaskyne, kde prenocoval. Tu ho oslovil Hospodin: Čo tu robíš, Eliáš?“

EZDRÁŠ

‭‭Ezdráš‬ ‭10:6‬ :„Ezdráš sa zdvihol spred Božieho domu, išiel do izby Eljášibovho syna Jehóchanana a tam prenocoval. Nejedol však chlieb a nepil vodu, lebo žialil pre hriech tých, čo prišli zo zajatia.“

Ezdráš v ťažkých chvíľach bojoval pred Božou tvárou formou pôstu bez vody.

‭‭Ezdráš‬ ‭8:21-23, 31:‬ „Potom som tam pri rieke Ahave vyhlásil pôst, aby sme sa pokorili pred svojím Bohom a vyprosili si od neho šťastnú cestu pre seba, pre svoje deti i pre celý svoj majetok. Hanbil som sa totiž prosiť kráľa o vojsko a jazdu na našu ochranu pred nepriateľom na ceste. Veď sme vyhlásili kráľovi: Ruka nášho Boha vládne nad všetkými tými, čo ho vyhľadávajú na svoje dobro, ale jeho mohutný hnev zasahuje všetkých, čo ho opúšťajú. Postili sme sa teda a prosili sme o to svojho Boha a dal sa nám uprosiť.

Dvanásteho dňa prvého mesiaca sme sa pohli od rieky Ahavy a uberali sme sa do Jeruzalema. Ruka nášho Boha bola nad nami. On nás na ceste chránil pred nepriateľmi a zbojníkmi.“

Skupinový pôst celého zhromaždenia, aby vyprosili ochranu rodín a majetku.

 

ESTER

Ester‬ ‭4:15-16‬: „Ester znova odkázala Mordochajovi: Choď, zhromaždi všetkých Židov, ktorých nájdeš v Šúšane, a postite sa za mňa. Nejedzte a nepite tri dni a tri noci. Ja sa tiež budem so svojimi dvornými dámami takto postiť. Potom pôjdem ku kráľovi, hoci to nie je v súlade so zákonom. Ak mám zahynúť, zahyniem.“
‭‭

NINIVČANIA V JONÁŠOVI

‭Jonáš‬ ‭3:4-10‬: „Jonáš vošiel do mesta, prešiel deň chôdze a volal: Ešte štyridsať dní a Ninive bude rozvrátené. Ninivčania uverili Bohu, vyhlásili pôst a obliekli sa do vrecoviny od najväčšieho až po najmenšieho. Táto vec sa dotkla ninivského kráľa. Ten vstal z trónu, zložil plášť, obliekol si vrecovinu a sadol si do prachu. V Ninive dal vyhlásiť: Na základe nariadenia kráľa a jeho hodnostárov nech ani ľudia, ani zvieratá, ani dobytok, ani ovce nič neokúsia, nech sa nepasú a nepijú vodu! Nech sa aj ľudia aj zvieratá oblečú do vrecoviny a nech hlasno volajú k Bohu. Nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré má na rukách. Kto vie? Boh môže zmeniť svoj zámer, aby sa zmiloval a môže sa odvrátiť od svojho pálčivého hnevu, aby sme nezahynuli. Boh videl ich konanie, že sa odvrátili od svojich zlých ciest. Potom Boh oľutoval zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná nad nimi, a neurobil to.“‭

Bez vody sa tu postili nielen ľudia, ale aj všetky domáce zvieratá.  

 

NEZNÁMY BOŽÍ MUŽ ZA VLÁDY KRÁĽA JAROBEÁMA

‭Prvá kráľov‬ ‭13:8-9, 16-17‬: ‬‭„Boží muž však povedal kráľovi: Nepôjdem s tebou ani za polovicu tvojho domu. Na tomto mieste nesmiem jesť chlieb ani piť vodu. V Hospodinovom slove som dostal príkaz: Nesmieš jesť chlieb ani piť vodu, ani sa vrátiť predošlou cestou.

On nato: Nesmiem sa s tebou vrátiť ani s tebou ísť. Na tomto mieste nesmiem s tebou jesť chlieb ani piť vodu, lebo som od Hospodina dostal príkaz: Nebudeš tam jesť chlieb ani piť vodu, ani sa nevrátiš cestou, ktorou si prišiel.“

‭‭Prvá kráľov‬ ‭13:18‬: „On mu však povedal: Ja som tiež prorok ako ty a anjel ma na pokyn Hospodina oslovil: Priveď ho späť do svojho domu, nech si zaje chleba a napije sa vody. Luhal mu.“

Prvá kráľov‬ ‭13:23-24‬: „Keď sa najedol a napil, osedlal osla prorokovi, ktorého vrátil z cesty. Keď odišiel, stretol ho na ceste lev a usmrtil ho. Jeho mŕtvola ležala na ceste a osol i lev stáli vedľa nej.“

Neznámi Boží muž, ktorí dostal jasné Slovo od Boha, aby nejedol a nepil, neposlúchol a nechal sa oklamať od iného proroka a napriek tomu, že to bol prorok, keďže ho oklamal štatút proroka už nič nezamenal a Boží muž prišiel o život.  
PÔST A JEHO ÚČINOK NA TELO - ČO HOVORÍ VEDA A LEKÁRI

Biologický účinok pôstu na ľudské telo.

Jedným z účinkov pôstu je ozdravenie a zmocnenie fyzického tela. V tejto časti sa dozvieme o fázach, v ktorých pôst prebieha. Nasledovné informácie pochádzajú z lekárskej štúdie vypracovanej počas liečby hladovaním pri hospitalizácii pacientov v hladovacom sanatóriu, publikovaných v knihe: MUDr. J.S.Nikolajev – MUDr. E.I.Nilov: Liečenie hladovkou (Golodanie radi zdorovja), Moskva 1973. Doktor Nikolajev a doktor Nilov v knihe sumarizujú skúsenosti s hladovaním počas 25 rokov predpisovania hladovania o vode svojim vyše 7000 pacientom.

Z tejto štúdie sa môžme poučiť o tom, čo sa deje v našom fyzickom tele počas pôstu o vode. Keďže štúdia bola vypracovaná na základe pozorovaní chorých ľudí, u zdravých jedincov budú jednotlivé fázy pôstu prebiehať síce podobne, ale nie až tak dramaticky ako u chorých jedincov.


TELESNÉ PREJAVY 2 FÁZ PÔSTU:

1. fáza: POČAS HLADOVANIA

A

2. fáza: POČAS NÁVRATU Z HLADOVANIA:

 

Ak sa postíte dlhšie obdobie, vyhradte si na svoj pôst vždy dvojnásobok času, ako je obdobie vašeho hladovania. Ak je váš pôst 10 dňový, vyhraďte si ďalších 10 dní aj na postupný návrat k normálnemu stravovaniu. Číže na 10 dňový pôst budete mať spolu vyhradených 20 dní vrátane prechodu na normálnu stravu. (pri 7 dňovom pôste bude celkový čas 14 dní, atď.)

 

I.fáza pôstu: HLADOVANIE

1.štádium: POKRMOVÉ DRÁŽDENIE

1.-3. deň hladovania, človeka rozrušujú spomienky na jedlo, zhoršuje sa spánok, zvyšuje sa podráždenosť a býva zlá nálada. Telesná hmotnosť klesá do 1kg za 24 hodín, smäd nebýva veľký. Krvný tlak zostáva bez zmeny, pulz sa trochu zrýchľuje.

2.štádium: ZVÄČŠUJE SA PREKYSELENIE ORGANIZMU – ACIDÓZA

3.-4.deň hladovania sa pocit hladu obvykle zmenšuje a niekedy sa stratí úplne a smäd sa naopak zväčšuje. Narastá celkový útlm. Ráno sa môže objavovať bolenie hlavy, zavrať, ťažoba, pocit slabosti. Tieto prejavy slabnú alebo úplne miznú po prechádzke alebo pití alkalickej minerálky.Povlak na jazyku sa zväčšuje, z úst cítiť zápach acetónu, koža je suchá a bledá. Krvný tlak klesá, pulz je pomalší, dýchanie je hlboké. Hmotnosť rýchlo klesá, 0,3-0,5 kg za 24 hodín. Všetky tieto príznaky sa prejavujú s rôznou intenzitou až do 6.-10. dňa, potom sa dosť rýchlo “kritický” stav mení a nastupuje 3.štádium.

3.štádium: KOMPENZÁCIA

Niekedy v priebehu jedného dňa alebo dokonca niekoľkých hodín, často aj v noci nastáva prudká zmena, tzv. “acidotická kríza”. Značne sa zlepšuje nálada, zmenšuje sa, alebo úplne mizne pocit telesnej slabosti, pozoruje sa čulosť, prestávajú rôzne nepríjemné pocity v tele. U niekoho toto zlepšenie prebieha nevýrazne, pričom svetlé okamihy bývajú spočiatku krátke, ale potom sa stále predlžujú. Začína sa čistiť jazyk, zlepšuje sa farba tváre, slabne zápach acetónu z úst. Srdce bije tichšie pulz je normálny. Strata váhy je minimálna, 0,1-0,2kg za 24 hodín. Značne sa zlepšuje psychický stav hladujúceho, mizne nekľud, depresia a pesimizmus. Dĺžka tohto štádia je u každého výrazne individuálna. Štádium kompenzácie vyvrcholí prejavmi popísanými v 4. štádiu.

4.štádium: VLČÍ HLAD – UKONČENIE HLADOVKY

Štádium kompenzácie obvykle končí objavením “vlčieho hladu”. Jazyk je teraz úplne vyčistený, bez povlaku. V tomto období sa, ale mierne zhoršuje spánok, hladujúcemu sa začína snívať o chutných jedlách. Niekedy je hladujúci podráždený, zvyšuje sa slabosť, často aj krvný tlak, zrýchľuje sa pulz. Od tejto chvíle končí hladovanie znovu začína stravovanie a nastupuje doba návratu.

II. fáza pôstu: DOBA NÁVRATU – REGENERÁCIA PO HLADOVANÍ

1.štádium: NEDUŽIVOSŤ – VEĽMI MIERNA REGENERÁCIA

Tí čo pred tým pociťovali silnú chuť do jedla, pocítia po prvom zjedení menšej porcie (napr. 100 – 120 g čerstvej šťavy) úplné nasýtenie. Avšak už po krátkom čase (20 – 30 minút) opäť pocítia silný hlad a netrpezlivo budú očakávať na každé jedenie. Počas tohoto štádia sa u ludí často vracia slabosť a radi ležia dlhšie v posteli. Nálada býva často vrtkavá a prudko kolíše. U niekoho môže teraz nastať menšie krátkodobé zhoršenie psychotickej symptomatiky.

Smäd sa plne utíši množstvom vypitej šťavy.  Stolica prichádza obvykle až po 2-3 dňoch jedenia. Pulz sa zrýchľuje, je nestály, dýchanie menej hlboké a častejšie. Telesná váha v prvom až druhom dni návratnej doby naďalej klesá (100-200g/24h).

2.štádium: INTENZÍVNA REGENERÁCIA

V druhom štádiu, ktoré nastupuje v 4. – 6. deň sa chuť do jedla rýchlo zväčšuje. Teraz je k dosiahnutiu pocitu nasýtenia potrebné dosť veľké množstvo potravy. Telesná váha teraz rýchlo stúpa, priemerne v tom istom pomere v akom klesala počas hladovkového obdobia. U väčšiny hladujúcich sa telesná hmotnosť obnoví na  úroveň ako pred hladovkou za dobu rovnajúcu sa dobe hladovania, ale niekedy aj skôr. Súčasne mocnejú aj telesné sily, zlepšuje sa nálada, ľudia sa cítia dobre. Psychotická symptomatika zväčša mizne. Krvný tlak dosahuje normálnu hladinu, pulz sa ustaľuje a tvorí sa aj normálna stolica. Veľkú chuť a povznesenú náladu mávajú ľudia asi 2-3 týždne, potom toto štádium prechádza hneď do posledného.

3.štádium: NORMALIZÁCIA

Chuť do jedla slabne. Otázky jedla prestanú byť stredobodom pozornosti. Nálada sa stabilizuje a dostane do normálu.

SLOVO NA ZÁVER:

Počas tejto štúdie lekári počas liečenia pacientov hladovaním zistili, že ľudia reagovali na hladovanie rozlične. U niekoho sa prejavia všetky štádia tak ako sú tu popísane, u niekoho sa objavia s oneskorením a v menšej intenzite a u niekoho sa neobjavia vôbec. Je to normálne, každý človek je iný, aj keď máme veľa spoločného, sme rôzni jedinci, to čo môže platiť pre väčšinu, môže byť vo výnimočných prípadoch výnimkou.

Preto akokoľvek budú tieto fázy u teba počas tvojho pôstu prebiehať, buď si vedomý, že počas pôstu sa môže meniť tvoje dýchanie, tep srdca, krvný tlak a aj tvoja nálada. Rovnako sa však môže stať aj to, že k nijakým dramatickým zmenám počas tvojho pôstu nedôjte. Tak či onak oboje je vporiadku.

Hlavne počas dlhších pôstoch nad 10 dní je na zváženie každého, či nechce byť v pravidelnom kontakte so svojim lekárom, najlepšie lekárom odborníkom na pôst  a nechať si priebežne kontrolovať svoj zdravotný stav.